شرکت آریانا آسانسور تولید کننده تابلو فرمان آسانسور و شستی احضار و طبقات می باشد. متاسفانه افرادی سود جو با استفاده از نام آریانا و سوء استفاده از استاندارد تابلو فرمان مبادرت به تولید و توزیع با این نام کرده اند .لذا خواهشمند است فقط…